Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ENTER AIR

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem: https://shop.enterair.pl/

prowadzony jest przez jest Enter Air S. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74”):, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000339408, z kapitałem zakładowym: 12 240 000,00 ZŁ, numer NIP: 7010206959, REGON: 142051272 (dalej jako „Sprzedawca” lub „my”, lub „ENTER AIR”).

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.
 2. Klient ma możliwość́ kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: enterairshop@enterair.pl Na wiadomości odpowiadamy w ciągu 24 godzin od kontaktu. Na widomości otrzymane w soboty, niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w następny dzień́ roboczy w godzinach pracy infolinii.

 

 1. DEFINICJE

 

Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konsument - konsument w rozumieniu Art. 221  Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca indywidulany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://shop.enterair.pl/za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT).Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar wskazany w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

Sprzedawca - Enter Air S. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74”):, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000339408, z kapitałem zakładowym: 12 240 000,00 ZŁ, numer NIP: 7010206959

Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

Konto Indywidualne - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: Dostawa Towaru, Usługa elektroniczna świadczona ze pośrednictwem sklepu internetowego)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – oświadczenie złożone w formie pisemnej przez Klienta sklepu przedstawione Sprzedawcy w ustawowym terminie i przesłane za pośrednictwem poczty email lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Zakupy Bez Rejestracji - dodatkowa usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu produktów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy.

 

 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym.
 2. prowadzenie Konta klienta,
 3. newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,

 

 1. ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu rejestracji Konta indywidualnego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Klient może składać́ zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę̨.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, niezwłocznie, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu z prośbą o jego potwierdzenie.
 7. W celu zakończenia procesu zakupu klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w aktywny link, który jest przesyłany w emailu z potwierdzeniem zamówienia.
 8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia z pomocą aktywnego linku pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 9. Zamówienia nieopłacone nie są realizowane i usuwane są̨ po 7 dniach od momentu złożenia zamówienia.
 10. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystywania plików cookies poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 11. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być́ zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość́ odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są̨ na tyle niedokładne, że uniemożliwiają̨ realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają̨ prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę̨ kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 12. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

 

 1. UTWORZENIE KONTA INDYWIDUALNEGO

 

 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 2. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, zgodnie z elektronicznym formularzem rejestracyjnym
 3. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności danych do logowani do konta.
 5. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia pod formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz wykorzystywania plików cookies w pełni akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 6. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.

 

 

 1. NEWSLETTER

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość oferowania wszystkich lub tylko jednej z powyżej wskazanych możliwości rezygnacji.

 

 

 • PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

 1. Towary dostarczane są̨ na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po dokonaniu wcześniej wpłaty na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie lub poprzez usługę Dotpay.
 2. Klient płaci cenę̨ za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. przelewem bankowym przed dostawą, na rachunek bankowy Sprzedawcy podany przez sklep drogą e-mailową, w potwierdzeniu zamówienia.
  2. przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym: Dotpay, obsługiwanym przez Dotpay Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie( 30-552) Wielicka 28b, przed dostawą;
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności realizowanego w systemie Dotpay, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z tego systemu potwierdzenia dokonania płatności.
 4. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje możliwość́ odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę̨.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się̨ w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź́ wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają̨ praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 6. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towary dostarczane są̨ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Opłaty za dostawę̨ Towarów są̨ podawane w  formularzu zamówienia.
 8. Towary wysyłane są̨ w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć́ pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Enter Air Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską lub firmę kurierską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 10. W każdej przesyłce znajduje się̨ formularz zamówienia.
 11. W przypadku nieodebrania paczki zapłaconej klient ponosi koszt zwrotu paczki do nadawcy. Kwota należna z tytułu zwrotu jest potrącana z kwoty opłaconego zamówienia w wysokości zgodnej z cennikiem dla zwrotów nieodebranych przesyłek u danego operatora.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 2. Wraz z potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy. Skorzystanie z przesłanego formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Adres do zwrotu:

Sklep Internetowy

Enter Air Sp. z o. o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa

 

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).
 4. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób w szczególności za pośrednictwem poczty email na adres enterairshop@enterair.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy oraz po przyjęciu towaru zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 

 1. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny w umową, na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
 • odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 • Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 1. Sprzedawca odpowiada w stosunku do konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli niezgodność zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 1. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem poczty email na adres enterairshop@enterair.pl Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną niezgodność z umową i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji Towaru z tytułu zakupu , należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
  3. Zalecane jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu na adres mailowy enterairshop@enterair.pl.
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru zamówienia.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  6. Reklamacje rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego lub w przypadku fizycznego zwrotu Towaru w terminie 14 dni od tego zwrotu. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  7. W przypadku uznania reklamacji z tytułu wad lub niezgodności z umową zwrot środków za reklamowany Towar następuje na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego w terminie 14 dni.

 

 

 1. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU

 

 1. Zabronione są wszelkie czynności, niezgodne z obowiązującym prawem lub godzące w dobre imię osób trzecich, a w szczególności działania: 
 • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.   
 1. Sprzedawca ma prawo usunąć Konto klienta w sklepie internetowym w przypadku, gdy:
 • Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
 • Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

 • DANE OSOBOWE

 W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

 • PRAWA AUTORSKIE
  1. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Enter Air.
  2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Enter Air oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie Enter Air. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Enter Air jest zabronione.
  4. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 15.02.2023 roku.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Korzystanie ze sklepu po zmianie Regulaminu stanowi akceptację nowych warunków.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
 5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://spsk.wiih.org.pl/index.php); Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę. 
 8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl