Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę ENTER AIR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74 (dalej jako „Administrator” lub „my”, lub „ENTER AIR”):

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego należącego do Enter Air dostępnego pod adresem: enterair.shoper.pl („Sklep Internetowy”).

 

 1. Informacja o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych oraz przysługujących podmiotom danych prawach, przekazywana na podstawie art. 13 RODO

 

 1. Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTER AIR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 339408.

 

 1. Kontakt z Administratorem danych

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Państwu praw, przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej na adres dataprivacy@enterair.pl lub daneosobowe@enterair.pl lub pisemnie na w/w adres siedziby Administratora.

 

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

 

                        Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. niezbędność do wykonania umowy bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w zakresie w jakim dane osobowe mogą być przetwarzana w celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym utrzymywania profilu użytkownika, nabywania dostępnych tam produktów, obsługiwania reklamacji w związku ze sprzedażą;
 2. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych tj. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje.
 3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 4. Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w zakresie w jakim dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skorzystania z usługi newsletter’a.

 

 1. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonaniu wiążącej nas z Państwem umowy tj. naszym agentom pośredniczącym w zawarciu i wykonaniu umowy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podwykonawcom w tym firmom serwisującym i obsługującym infrastrukturę IT, Stronę, Sklep Internetowy, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 2. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności. 
 3. w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo – organom państwowym i innym podmiotom, w odniesieniu do których obowiązek udostępnienia im danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Przekazywanie Danych do Państw Trzecich

 

Dane osobowe klientów sklepu internetowego co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG). W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Enter Air, położonym na terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), co może nie gwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku transfery poza EOG będą realizowane zgodnie z wymogami RODO i mogą opierać się na standardowych klauzulach umownych opracowanych przez Komisję Europejską celem zagwarantowania adekwatnego poziomu ochrony danych. Mogą Państwo uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego oraz informacje o miejscu udostępnienia danych osobowych.

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Enter Air przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane (realizacji umowy) oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących klientom Sklepu Internetowego. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez cały czas wykonania obowiązków tj. przez cały czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane- podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) Rodo lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku- podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rodo.

 

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

 

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:
 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostarczyli Państwo podczas procesu rekrutacji. Mają Państwo także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 3. Prawo do skargi. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. od a) do h) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

 1. Informacja dot. istnienia obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne , odpowiednio, do rejestracji konta w sklepie internetowym, korzystania z usługi newsletter’a bądź nawiązania, ukształtowania i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Enter Air nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.

 1. Informacja dotycząca wykorzystywanych przez stronę sklepu plików cookies.

 

 1. Czym są pliki cookies.

 

Pliki cookies( ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Korzystanie z plików cookie jest teraz standardem dla większości stron internetowych. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu strony.

 

 1. Zarządzanie plikami cookie na Twoim urządzeniu.

Informujemy, że dostawca oprogramowania sklepu internetowego Enter Air używa plików cookie w celu personalizacji treści i zapewnienia lepszej wygody użytkownika. Korzystając z tej witryny lub aplikacji, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie za pomocą przeglądarki (patrz poniżej). Pamiętaj, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na komfort użytkowania, a niektóre funkcje mogą być już niedostępne.

 1. Używanie przeglądarki do kontrolowania plików cookies.

 

Większość przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki cookie na stronie internetowej. Pamiętaj, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, wszystkie ustawione przez Ciebie preferencje zostaną utracone, w tym możliwość rezygnacji z plików cookie, ponieważ sama ta funkcja wymaga umieszczenia pliku cookie rezygnacji na Twoim urządzeniu. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej.

Google Chrome

Mozilla Firefox

MacOS Safari

Microsoft Internet Explorer

Informacje na temat dodatkowych przeglądarek i typów urządzeń można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

 

 1. Rodzaje ciasteczek ( plików cookie)
 • Niezbędne pliki cookies:Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.
 • Analityczne pliki cookies:Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
 • Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
 • Reklamowe pliki cookies:W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
 • Sesyjne cookies:Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • Stałe cookies:Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

 

 1. Wykaz plików cookies używanych przez sklep internetowy Enter Air

W związku ze zmianami w Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że dostawca oprogramowania sklepu internetowego Enter Air zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów:

 1. Front sklepu

Nazwa Cookie

Przeznaczenie (funkcja)

Wartość

Wygasa (czas przechowywania)

Serwer

Ścieżka

Zabezpiecz

HttpOnly

Kategoria

Shop5

SESJA

32 znakowy hash

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

tak

Niezbędne

cookie_read

INFORMACJA O COOKIES

np. 1 – dostępne wartości to 1 lub 2

2 lata od daty utworzenia

adressklepu.pl

/admin

nie

nie

Niezbędne

Shoper5_lp-pl_PL

OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY

np. 1, 2 – Identyfikator ostatnio oglądanych produktów

Na koniec roku

adressklepu.pl

/

nie

nie

Funkcjonalne

product_vote_56

OCENA PRODUKTU

np. 4 – oznacza zostawienie przez użytkownika oceny 4 dla produktu id: 56

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

nie

nie

Funkcjonalne

poll_vote_1

ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ

np. 4 –  oznacza zostawienie przez użytkownika odpowiedzi o id 4 dla sondy id: 1

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

nie

tak

Funkcjonalne

basket

ITERACJA WERSJI KOSZYKA

np. 3 – oznacza że w trakcie trwania sesji jest to trzecia wersja koszyka

Wyjaśnienie:
Każda operacja na koszyku, dodanie do koszyka, zwiększenie ilości zamawianych produktów iteruje wartość zapisywaną w tym ciastku (iteracja – zwiększanie wartości o 1)

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

nie

Niezbędne

shop_utm_source

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

stała wartość: shoper-cpc

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

nie

nie

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_medium

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

stała wartość: shoper-cpc

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

nie

nie

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_campaign

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

stała wartość: shoper-cpc

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

nie

nie

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_sc

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

np. 2123124231 – identyfikator kampanii – identyfikator wewnętrzny usługi

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

nie

nie

Analityczne dostawcy oprogramowania

ic

FUNKCJONALNOŚĆ POZWALAJĄCA W SZYBSZY SPOSÓB PREZENTOWAĆ ZAWARTOŚĆ WITRYNY

stała wartość: 1

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

nie

Funkcjonalne

 1. Analityka podmiotów trzecich

Poza powyższymi dostawca oprogramowania sklepu, firma Shoper S.A., używa również narzędzi podmiotów trzecich do analityki, z którymi to narzędziami wiąże się umieszczanie własnych plików cookie

Dostawca i nazwa podmiotu trzeciego

Cel

Identyfikator usługi

Link do polityki prywatności podmiotu trzeciego

Kategoria

Google – Google Analytics

WERYFIKACJA W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY WCHODZĄ W INTERAKCJĘ ZE STRONĄ SKLEPU

UA-39213438-4

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

Google – Google Tag Manager

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI ANALITYCZNYMI ZA POMOCĄ TAGÓW GTM

GTM-T68LWS

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

 1. Panel administracyjny sklepu

Nazwa Cookie

Przeznaczenie (funkcja)

Wartość

Wygasa (czas przechowywania)

Serwer

Ścieżka

Zabezpiecz

HttpOnly

Shop5

SESJA

32 znakowy hash

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

tak

lastActive

OSTATNIA AKTYWNOŚĆ

np. 1402561012993 data i godzina ostatniej aktywności wyrażona w formacie unix timestamp

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

nie

admin_skin

SKÓRKA PANELU ADMINISTRACYJNEGO

stała wartość: mitra_shoper_rwd – nazwa wersji panelu administracyjnego

rok od utworzenia

adressklepu.pl

/

nie

nie

skinpreview

PODGLĄD SZABLONU SKLEPU

32 znakowy hash

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

nie

nie

off

MOŻLIWOŚĆ PODGLĄDU SKLEPU

np. 1 – wyłączony sklep

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

tak

listParamsSettings

FUNKCJONALNOŚĆ FILTROWANIA NA LISTACH PANELU ADMINISTRACYJNEGO

dane w formacie JSON, zawierające informację o listach panelu administratora na których zapamiętane są dodatkowe parametry listy

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

nie

admin_ip_verify

FUNKCJONALNOŚĆ POWIADAMIANIA O LOGOWANIU Z NOWEGO IP / URZĄDZENIA

32 znakowy hash

180 dni

adressklepu.pl

/

nie

tak

32 znakowy hash – unikalny identyfikator zalogowanego administratora

FUNKCJONALNOŚĆ DWUETAPOWEJ WERYFIKACJI

32 znakowy hash

30 dni

adressklepu.pl

/admin/auth/login

nie/tak (https)

tak

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl