Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę ENTER AIR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74 (dalej jako „Administrator” lub „my”, lub „ENTER AIR”):

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej enterair.pl („Strona”), w tym sklepu internetowego dostępnego pod adresem: enterair.shoper.pl („Sklep Internetowy”).

 1. Administrator danych

 Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTER AIR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 339408.

 2. Kontakt z Administratorem danych

 W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Państwu praw, przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej na adres dataprivacy@enterair.pl lub daneosobowe@enterair.pl.

 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w zakresie w jakim dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skorzystania z usługi newsletter’a lub komunikacji pomiędzy Państwem a Enter Air za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie;

b) niezbędność do wykonania umowy bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w zakresie w jakim dane osobowe mogą być przetwarzana w celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym nabywania dostępnych tam produktów, obsługiwania reklamacji w związku ze sprzedażą;

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) podwykonawcom Enter Air, w tym firmom serwisującym i obsługującym infrastrukturę IT, Stronę, Sklep Internetowy;

b) podmiotom powiązanym z Enter Air, w szczególności spółkom: Enter Air Services sp. z o.o., Enter Air S.A.;

c) w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo – organom państwowym i innym podmiotom, w odniesieniu do których obowiązek udostępnienia im danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego prawa.

 

 5. Przekazywanie Danych do Państw Trzecich

 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Enter Air, położonym na terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), co może nie gwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku transfery poza EOG będą realizowane zgodnie z wymogami RODO i mogą opierać się na standardowych klauzulach umownych opracowanych przez Komisję Europejską celem zagwarantowania adekwatnego poziomu ochrony danych. Mogą Państwo uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego oraz informacje o miejscu udostępnienia danych osobowych.

 6. Okres przechowywania danych

 Enter Air przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane (realizacji umowy) oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących klientom Sklepu Internetowego, lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

 7. Przysługujące Państwu uprawnienia

a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) Prawo do usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

- gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

 Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. d) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:

- kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. f) Prawo do sprzeciwu. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. g) Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostarczyli Państwo podczas procesu rekrutacji. Mają Państwo także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
  3. h) Prawo do skargi. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. od a) do h) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

  1. Informacja dot. istnienia obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do, odpowiednio, korzystania z usługi newsletter’a, kontaktowania się z Enter Air za pomocą dostępnego na Stronie formularza kontaktowego bądź nawiązania, ukształtowania i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Enter Air nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl